หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
โคกมะกอก
วิสัยทัศน์
"โคกมะกอกน่าอยู่ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมเกษตรกรรม
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นำสู่ความเข้มแข็ง"
ศูนย์รวมจิตใจของชาวโคกมะกอก
ศาสนสถาน
เทศบาลตำบลโคกมะกอก
1
2
3
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
Plublic Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
 
 
 
ปจ 0017.2/ว 3665  เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
ปจ 0017.2/ว 3637  เรื่อง การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี  [ 12 พ.ย. 2563 ]  
ปจ 0017.2/ว 3636  เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี [ แนบ1 ]  [ 12 พ.ย. 2563 ]  
ปจ 0017.2/ว 3613  เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ แนบ1 ]  [ 11 พ.ย. 2563 ]  
ปจ 0017.2/ว 3466 เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 30 ต.ค. 2563 ]  
ปจ 0017.2/ว 3034  เรื่อง การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน  [ 25 ก.ย. 2563 ]  
ปจ 0017.3/10999  เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายวรพจน์ แววสิงห์งาม) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 23 ก.ย. 2563 ]  
ปจ 0017.3/10998  เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี [ แนบ1 ]  [ 23 ก.ย. 2563 ]  
ปจ 0017.2/ว 2960  เรื่อง การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 21 ก.ย. 2563 ]  
ปจ 0017.2/ว 2957  เรื่อง การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว. 21 กันยาน 2563  [ 21 ก.ย. 2563 ]  
ปจ 0017.3/ว 2873  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 ลว. 15 กันยาน 2563 [ แนบ1 ]  [ 15 ก.ย. 2563 ]  
ปจ 0017.3/ว 2871, ว 2872  เรื่อง ขอความร่วมมือในการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 [ แนบ1 ]  [ 15 ก.ย. 2563 ]  
ปจ 0017.2/ว 2579 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว. 19 สิงหาคม 2563  [ 19 ส.ค. 2563 ]  
 2565 ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 19 สิงหาคม 2563  [ 19 ส.ค. 2563 ]  
ปจ 0017.2/ว 2548 เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ลว. 18 สิงหาคม 2563  [ 18 ส.ค. 2563 ]  
ปจ 0017.2/ว 2471 เรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว. 10 สิงหาคม 2563 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ] [ แนบ5 ] [ แนบ6 ] [ แนบ7 ]  [ 10 ส.ค. 2563 ]  
ปจ 0017.2/ว 2460 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue ลว. 10 สิงหาคม 2563 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 10 ส.ค. 2563 ]  
ปจ 0017.3/ว 2448 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่ง ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำนวน 2 ฉบับ โดยเคร่งครัด ลว. 7 สิงหาคม 2563 [ แนบ1 ]  [ 7 ส.ค. 2563 ]  
ปจ 0017.3/ว 2423 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ลว. 5 สิงหาคม 2563 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 5 ส.ค. 2563 ]  
ปจ 0017.2/ว 2342 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว. 29 กรกฎาคม 2563 [ แนบ1 ]  [ 29 ก.ค. 2563 ]  
 

 
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3632  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3624  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตบ. มท 0805.4/ว6885  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3607  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว7015 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3621  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3623  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3619  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3620 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3603  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว3541  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/ว3581  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว3595  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3555 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3591 [บัญชีรายละเอียด]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3571  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3583 [เอกสารแนบ]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3579 [บัญชีรายละเอียด 1] [บัญชีรายละเอียด 2] [บัญชีรายละเอียด 3] [บัญชีรายละเอียด 4]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3594  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3593  [ 18 พ.ย. 2563 ]
 
 

 
 
 
 
เว็บไซต์ ทต.โคกมะกอก อ.เมืองฯ จ.ปราจีนบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 มี.ค. 2563)    อ่าน 1347  ตอบ 2  
ไม่สามารถติดต่อตามเบอร์ที่แจ้งในเว็บไซต์ได้ค่ะ (20 มี.ค. 2562)    อ่าน 241  ตอบ 1  
แจ้งเรื่อง เสี่ยงอุบัติเหตุ (6 ธ.ค. 2561)    อ่าน 670  ตอบ 0  
 
 
 
อบต.บางแตน คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บางแตน การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบล [ 18 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 14 
ทต.โคกมะกอก โครงการเสริมความสูงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามัคคี 2 [ 18 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
ทต.โคกมะกอก โครงการเสริมความสูงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสาหร่าย - บ้านนางแก้ว [ 18 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
ทต.นาดี ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นคนงานจ้าง [ 18 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.บางแตน ร่วมสืบสาน พระราชปณิธาน งานของพ่อ [ 18 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
อบต.นาดี [ 17 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.นาดี [ 17 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.โคกมะกอก โครงการเสริมความสูงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศูนย์พัฒาเด็กเล็ก [ 17 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
ทต.โคกมะกอก ค่าจ้างเหมาโครงการเสริมความสูงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านผู้ช่วยเดช [ 17 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 19 
อบต.บางแตน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ขอให้พี่น้องชาวเกษตรกรและการทำประมงในพื้นที่ทุ [ 16 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 27 
อบต.บางแตน สำนักงาน ป.ป.ช.ได้จัดทำเว็ปไซต์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปร [ 16 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 24 
อบต.บางแตน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ [ 13 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 21 
ทต.โคกมะกอก ประกาศเรื่องรับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโคกมะกอก [ 11 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
อบต.นาดี โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอนา [ 11 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
 
 
 
 
 
  

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP-
เทศบาลตำบลโคกมะกอก
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.โคกมะกอก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ย. 2560
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 037-210-254
 
  จำนวนผู้เข้าชม 1,529,398 เริ่มนับ 21 ก.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
ทต.โคกมะกอก