หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2563
 
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส
    - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562
    - ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติราชการของพนักงานและเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    - ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของข้าราชการและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
    - แผนพัฒนาบุคลากร
    - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
    - ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับงานบุคคล (เพิ่มเติม)
    - หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - คู่มือร้องเรียน
  o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - ช่องทางร้องเรียนทุจริต
  o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
   1      2     (3)     4      5