หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงาน สถานที่ ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลโคกมะกอก พ.ศ.2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ [ 21 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 21 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 21 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
  (1)     2      3      4