หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงาน สถานที่ ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลโคกมะกอก พ.ศ.2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ [ 21 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 21 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 21 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง นโยบาย/มาตร เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)     2      3      4