หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาววิมลมาลย์ ผกาแดง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลโคกมะกอก
โทร : 0922831338
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาววิมลมาลย์ ผกาแดง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
รักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0922831338


นางสาววิมลมาลย์ ผกาแดง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
รักษาราชการแทนผุ้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0922831338


นางสาวเกศรินทร์ แก่นแก้ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0934429646


นางสาวอรอนงค์ อาจประโคน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 0825195823


นางสาววรัทยา เล็กศิริ
ครู ค.ศ.1
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0615102292


นางสาวเกศรินทร์ แก่นแก้ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 0934429646