หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลโคกมะกอกให้เป็นชุมชนน่าอยู่ ก่อสร้างปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ให้ได้มาตรฐานสะดวกและรวดเร็ว พัฒนาเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้แสงสว่างตามถนน พัฒนา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม พัฒนาการใช้ที่ดิน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ให้ได้มาตรฐานสะดวกและรวดเร็ว

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม

ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ที่ดิน

พัฒนาปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้า

พัฒนาระบบจราจรในเขตเทศบาล
 
 
 
 
เพื่อส่งเสริมให้สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในเขตเทศบาล
 
 

สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริม สนับสนุน การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

การพัฒนาและปรับปรุงบ่อขยะ
 
 
 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการลงทุน อาชีพ โดยการหาอาชีพเสริมและฝึกทักษะในการประกอบอาชีพในด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนในท้องถิ่นและก่อสร้างตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้กระจายผลผลิต
 
 

ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านเกษตร
 
 
 
 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให้ได้รับบริการและสวัสดิการที่ดี ส่งเสริมความรู้และให้บริการด้านสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชนให้แข็งแรง การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม การส่งเสริมและพัฒนาในด้านการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาในด้านการกีฬา ตลอดจนการทำนุบำรุงศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงาม
 
 

ส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุข

พัฒนาในด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ

ส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
 
 
 
 
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา การพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมในการทำงาน การพัฒนาอาคารสถานที่ปฏิบัติงานพร้อมการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย

พัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากร

พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติงานให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมพัฒนาการจัดเก็บรายได้
 
 
 
 
เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
 
 

ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 037-210-254
 
  จำนวนผู้เข้าชม 2,809,907 เริ่มนับ 21 ก.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10