ท่านต้องการให้ ทต.โคกมะกอก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 3 )
27.27%
ด้านสาธารณูปโภค ( 7 )
63.64%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 0 )
0.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 1 )
9.09%